HISTÓRIA

Jednotné roľnícke družstvo Vajnory bolo založené 11. novembra 1949. V tých časoch fungovalo ako družstvo druhého typu, ktoré sa vyznačovalo spoločnou rastlinnou výrobou na scelených pozemkoch, zatiaľ čo vinohrady, lúky a dobytok zostali v súkromnom vlastníctve.  Pri jeho vzniku predstavoval majetok družstva 538 hektárov členskej a 278 hektárov bývalej urbárskej, cirkevnej, školskej a opustenej pôdy. Vtedy malo družstvo 353 členov. Od polovice roku 1952 začali vo Vajnoroch tlaky o premenu družstva z druhého typu na družstvo tretieho typu, ktoré bolo charakteristické kolektívnou rastlinnou a živočíšnou výrobou s rozšírením o vinohrady. K premene na družstvo tretieho typu došlo v septembri 1952. Po tejto transformácii disponovalo družstvo s 1211 ha ornej pôdy a lúk, 69 ha vinohradov, malo 70 koní, 418 kusov hovädzieho dobytka, 555 ošípaných a 1185 kusov hydiny.

V roku 1954 došlo k významným zmenám. Za účelom zefektívnenia procesov sa začalo s lepším využívaním ornej pôdy, so zvýšením stavu a úžitkovosti hospodárskych zvierat, mechanizáciou poľnohospodárskej a živočíšnej výroby a zvýšením kvalifikácie pracovníkov. V tom čase sa skúšalo pestovanie rôznych druhov plodín až po dobu, kedy došlo k ustáleniu v oblasti pestovania obilia, zemiakov a  cukrovej repy.

V roku 1956 bol postavený nový kravín a maštale s moderným strojovým vybavením na dojenie, čo významne napomohlo k zvýšeniu produktivity dojenia. V tom čase sa postavili aj matečníky pre chov ošípaných.  

V roku 1957 sa družstvo zmenilo na celoobecné. Počet družstevníkov sa zvýšil na 703 a do práce každý deň nastupovalo až 550 členov družstva. V roku 1959 sa začalo družstvo vo významnej miere orientovať aj na vinohradníctvo.

Rok 1960 so sebou priniesol ďalšiu zmenu a to systematický prechod družstva na pridruženú výrobu, čo pre družstvo znamenalo výrazné zefektívnenie činností v podobe zvýšenia úžitkovosti chovaných zvierat, lepšej starostlivosti o zvieratá a podobne. Táto orientácia vytvorila množstvo nových pracovných príležitostí bez ohľadu na počasie, či ročné obdobie.

V roku 1963 nastal významný progres. Družstvo investovalo do mechanizácie, zriadilo nový strojový park, čo umožnilo nie len ďalší nárast pracovných miest, ale aj rast poľnohospodárskej výroby o 30% a súčasne umožnil aj venovanie sa pomocnej výrobe – najmä na zemných úpravách vo Vajnoroch a mimo nich.  

Od roku 1963 začalo družstvo významne napredovať a dostávalo stále viac významných ocenení, začalo sa umiestňovať na prvých miestach v celoštátnych súťažiach. V roku 1964 mu bolo udelené aj vládne čestné uznanie za hospodárske výsledky. V čase rozmachu bolo družstvo aj hlavným organizátorom Dožinkových slávností.

V roku 1965 bolo vyklčovaných 55 ha starých vinohradov a nahradených novými.

Vďaka vynikajúcim ekonomickýcm výsledkom družstvo mohlo v roku 1973 investovať do stavby nového kravína, dielní, haly pre stroje, čerpacej stanice na pohonné hmoty, sklad umelých hnojív, lisovňu, čističku a sušičku obilia, ďateliny, senník, ubytovne pre cezpoľných pracovníkov, sociálne zariadenia, vodovod, trafostanicu a iné zariadenia a objekty. Investovalo sa aj do rozšírenia strojového parku.

V 70. rokoch 20. storočia začalo vedenie družstva venovať zvýšenú pozornosť vinohradom. Finančné prostriedky vynaložené na ich rekultiváciu sa čoskoro odrazili v úspechoch vajnorského vína nielen na domácich súťažiach a degustáciách, ale aj na medzinárodných ochutnávkach v Bukurešti a Budapešti, kde získali zlatú a dve strieborné medaile.

V úspešnom hospodárení pokračovalo družstvo až do konca 80.-tych rokov 20.-teho storočia. Investície smerovali do výstavby bytových jednotiek, pribudla aj kotolňa, čistiareň odpadových vôd a dve montované haly určené na výkrm kurčiat.

Významný zlom priniesol rok 1989. Družstvo prešlo privatizáciou a začalo sa s novým prístupom fungovania v oblasti živočíšnej výroby, ovocného sadu i vinohradníctva, kedy sa aj vytvorilo niekoľko spoločností s ručením obmedzením.

Rok 1992 naštartoval transformačný proces, ktorého úlohou bolo zabezpečiť prechod družstva do organizačno - právnej formy družstva. Koncom roka 1992 došlo k zmene názvu z JRD na Poľnohospodárske družstvo Vajnory, došlo k zmene stanov a výmene vedenia.

V roku 1998 sa v zásadnej miere zmenilo smerovanie družstva. Za hlavnú prioritu si dalo družstvo vybudovanie najmodernejšej technológie na spracovanie hrozna a na výrobu vysokokvalitných vín.  Tento projekt si vyžiadal aj skvalitnenie obrábania viníc a vysadenie nových odrôd vo vyklčovaných viniciach. Vysadilo sa viac ako 5 ha nových viníc s najkvalitnejšími odrodami štepov vypestovaných v Rakúsku. Celková výmera viniča dnes predstavuje 150 hektárov.  Na vybudovanie nových technológií boli použité finančné prostriedky z dotácií a v roku 2002 sa mohlo popýšiť najmodernejším komplexným technlogickým zariadením na Slovensku.  Od čias modernizácie prebieha samotné lisovanie hrozna vo vákuovom lise, bez prístupu vzduchu a všetky ostatné technologické činnosti výroby vína sú kontrolované a riadené počítačom. Aby bola dosiahnutá najvyššia kvalita vína, sú pre vyššie kategórie vína používané ušľachtilé vínne kvasinky z Francúzska. Ku konečnej kvalite vín produkovaných na vajnorskom družstve výrazne prispieva aj najmodernejšia plnička vína s automatickou etiketovačkou. To, po čom túžili predchádzajúce generácie vajnorčanov sa stalo skutočnosťou teraz – na vínnych súťažiach Vajnory predbehli v kvalite vín susedov z Rače, keď roku 2007 získali šampióna výstavy Rača 2007 a vo svätom Jure všetky najvyššie ocenenia a najlepšiu kolekciu vín, hodnotenú Malokarpatskou vínnou cestou.

Ďalšou z priorít vajnorského družstva sa v tých časoch stala i rastlinná výroba, ktorá sa dá označiť za ťažiskovú oblasť ich hospodárskej činnosti. Naďalej však družstvo zachováva aj chov hovädzieho dobytka na mlieko a jatočné býčky.